Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

 • Opdrachtnemer: Wagenaar & Van Dijke te Utrecht.
 • Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.
 • Opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

Artikel 2 Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door opdrachtnemer zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.

Artikel 3 Offertes

Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiƫle informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt. Opdrachtnemer baseert haar (mondelinge) offertes op de volgende informatie:

 1. Type contract bij de huidige energiemaatschappij (vast of variabel)
 2. Het (geschatte) jaarverbruik van stroom en gas
 3. Of er een boetevergoeding van de voorgaande energieleverancier is geweest
 4. Of er een boetevergoeding bij de huidige energieleverancier van toepassing is

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

 1. De opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.
 2. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

Artikel 5 Wijziging van de opdracht

 1. Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen.

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden

 1. De opdrachtgever hoeft geen vergoeding aan Opdrachtnemer te betalen. De Opdrachtnemer ontvangt een vaste en dezelfde commissie van de desbetreffende energieleverancier.

Artikel 7 Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen drie weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
 2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag.
 3. Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien deze binnen twee maanden na afronding van de opdracht door opdrachtgever schriftelijk is kenbaar gemaakt.
 4. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor het afsluiten van een overeenkomst(en) die een ongehinderde energielevering aan zijn aansluiting(en) garandeert. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van elke aansprakelijkheid indien onregelmatigheden optreden in de levering van energie aan zijn aansluiting(en).
 5. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor het tijdig en correct opzeggen van de energie leveringsovereenkomst(en). Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van elke aansprakelijkheid als gevolg van een onjuiste opzegging.

Artikel 9 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 10 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, presentaties, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten opdrachten is nagekomen.
 2. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
 3. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, presentaties, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de opdrachtgever, zijn te gebruiken door de opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie.

Artikel 11 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen, betrekking hebbende de uitvoering van een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen opdrachtnemer is gevestigd.
 2. Op de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.